Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tolmanns Gin (hierna Tolmanns), gevestigd aan Fortwachter 1 (unit 35), 2141 EE te Vijfhuizen.

Persoonsgegevens
Om jou optimaal van dienst te zijn, is het nodig dat Tolmanns in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Tolmanns gebruikt dergelijke persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • Het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Tolmanns

Gin en haar gelieerde bedrijven, onze relaties en medewerkers. Bij het bezoeken van de website verzamelt Tolmanns zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens. Wij registreren wel data die geen persoonlijke informatie bevat. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken. Het kan voorkomen dat wij op bepaalde delen van de website om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld wanneer je een specifieke vraag of verzoek hebt. Deze informatie hanteren wij uitsluitend voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen na te gaan of iemand ten onrechte gebruikmaakt van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Tolmanns verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ron@tolmanns.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tolmanns verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden
Tolmanns deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens
Tolmanns neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tolmanns heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de
adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Tolmanns is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van ons vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tolmanns en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ron@tolmanns.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tolmanns wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer
Tolmanns ( en gelieerde ondernemingen ) is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.